ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Κύρια Πολιτική Απορρήτου

 (Δικτυακοί Τόποι/Εφαρμογές)

                         Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ) 

    (Ισχύει μόνο για την Ευρώπη) 

Κύρια Πολιτική Απορρήτου ( Δικτυακοί τόποι/Εφαρμογές)

 Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ) (ισχύει για την Ευρώπη μόνον)

Κείμενο στην Αγγλική Γλώσσα………………………………………………………………………………..               

1. Γενικές πληροφορίες………………………………………………………………….         1

1.1   Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων……………………………………………       9

1.2   Υπεύθυνος Επεξεργασίας……………………………………………………………         9

1.3   Δικαιώματα του Υποκειμένου των Δεδομένων……………………………………    9

1.4   Γνωστοποίηση στην  Αρχή………………………………………………………….         9

2.Συλλογή και Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας…………………………………………………………………………         9

[Εναλλακτική διατύπωση για Εφαρμογές «Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων κατά τη μεταφόρτωση και τη χρήση της Εφαρμογής μας»……………………………………..     10

Άδειες πρόσβασης σε λειτουργίες των κινητών σας συσκευών…………………………   11

Αλλαγές στις προσωπικές σας ρυθμίσεις……………………………………………………  11

Προωθητικές Ενημερώσεις………………………………………………………………….    11

2.1.  Cookies……………………………………………………………………………………  11

2.1.1 Τεχνικά Απαραίτητα cookies ( Τύπος Α)                             12

2.1.2 Cookies Λειτουργικότητας και Απόδοσης (Τύπος Β)…………………… 12

2.1.3 Cookies με βάση τη συγκατάθεση (Τύπος C) ………………………………… 13

2.1.4 Διαχείριση και διαγραφή όλων των cookies            13

2.1.4 Διαχείριση συγκατάθεσης (CMP) – Κεντρική πλατφόρμα διαχείρισης cookies

2.2. Web Analytics ……………………………………………………………………….              13

2.2.1 Google Analytics……………………………………………………………………..         13

2.2.2 Δοκιμές Α/Β……………………………………………………………………………..          15

 

2.3 Social plug-ins …………………………………………………………………………...      16

2.5. Βίντεο στο YouTube……………………………………………………………………          19

2.6. Διαφήμιση στο Διαδίκτυο ………………………………………………………………     20

2.6.1. Διαφημίσεις Google ( πρώην Google Adworks) Πληροφορίες/Σκοπός…………               20

2.6.1.2 Επανατοποθέτηση στην Αγορά ( Remarketing) των διαφημίσεων Google ……         20

2.6.2 Διαφημιστικά στοιχεία των Google Analytics…………………………………… 21

2.6.3 Google Campaign Manager ………………………………………………………….    22

2.6.5 (Ιστοσελίδα) Facebook Custom Audiences/Μετατροπή (“Facebook Pixel”)……………………………25

2.6.7. Που να αγοράσεις (Swaven…)……………………………              26

2.6.8. Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων (Salesforce Audience Studio/Krux)……………………………………..26            

2.7 Διαχειριστής Ετικετών Google (Google Tag Manager)                       26

2.13 Captchas (είδος αυτόματου τεστ με την δυνατότητα να ξεχωρίζει αν ο χρήστης είναι άνθρωπος ή μηχανή)…………………………………………………………………………     30                                   

3.Περαιτέρω παρεχόμενες υπηρεσίες (διαδικτυακές και μη) )…           30

3.1 Επαφή/Επικοινωνία/Συνεργασία………………………………………………     31

3.3. Καμπάνιες (π.χ. Κληρώσεις, Δοκιμές Προϊόντων)…………….    32

3.4 …………………………………………………………………………………………………..33

3.4.2 Κεντρικό Προφίλ Σύνδεσης ………………………………………………………………33

3.5 Πρόγραμμα Πιστότητας (NIVEA FOR ME )……………………….                 34

3.6. Ταχυδρομικές αποστολές……………………………………………………               35

3.7  Μελέτες και αξιολογήσεις……………………………………………………         35

3.8 Έρευνες………………………………………………                      38 

4.         Δικαίωμα εναντίωσης ή ανάκληση της συγκατάθεσής σας για την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων……………………………………………                                                 1. Γενικές Πληροφορίες

Σκοπός της παρούσας πολιτικής προστασίας δεδομένων είναι να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας και τις συναφείς υπηρεσίες. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου εφαρμόζεται σε όλους τους δικτυακούς τόπους ή τις υπηρεσίες που αναφέρονται σε αυτή την πολιτική απορρήτου. 

1.1. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων της ΕΕ (GDPR) αποτελούν όλες οι πληροφορίες που αφορούν ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο, π.χ. όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κτλ.

1.2. Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Ο υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το Άρθρο 4 (7) του GDPR είναι: Beiersdorf Hellas AE, ΤΚ 151 25 Μαρούσι, 2106600000, contact.ath@beiersdorf.com  (βλ. αποτύπωμα μας). 

Στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων: [DataProtectionHellas@Beiersdorf.com ]  ή κάτω από την ταχυδρομική διεύθυνση του Υπευθύνου Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων σε προσοχή του «υπευθύνου προσωπικών δεδομένων. 

Συγκεκριμένες πράξεις επεξεργασίας ενδέχεται να λαμβάνουν χώρα υπό την ευθύνη άλλων υπεύθυνων επεξεργασίας. Αυτό δηλώνεται στη σχετική περιγραφή αυτών των πράξεων κατωτέρω, ανά περίπτωση.

1.3. Δικαιώματα του Υποκειμένου Δεδομένων

Ως υποκείμενο των δεδομένων που επηρεάζεται από τη δραστηριότητα επεξεργασίας δεδομένων, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις:

• Δικαίωμα πρόσβασης

• Δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής

• Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

• Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων, και

• Δικαίωμα προβολής αντιρρήσεων

Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Όταν επεξεργαζόμαστε τα ως άνω αιτήματά σας, υπάρχει περίπτωση να σας ζητήσουμε αποδεικτικά στοιχεία ταυτοποίησής σας. Για περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα , βλέπε 3.1. ( Link)

1.4. Γνωστοποίηση στην Αρχή

Σε περίπτωση που συντρέχει νομική υποχρέωση, διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύπτουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς εάν μας ζητηθεί να παραδώσουμε πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές ή στα όργανα επιβολής του νόμου.

Νομική βάση :  Άρθρο 6 (1) (γ) του ΓΚΠΔ ( GDPR)( νόμιμη υποχρέωση)

2. Συλλογή και Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων κατά την επίσκεψη στην Ιστοσελίδα μας

Όταν επισκέπτεστε και χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, δηλαδή εάν δεν εγγράφεστε ή άλλως μας παρέχετε πληροφορίες, συλλέγουμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζει το πρόγραμμα περιήγησής σας στον διακομιστή (server) μας, τα οποία είναι τεχνικά αναγκαία για την προβολή της ιστοσελίδας μας σε εσάς και την εγγύηση της σταθερότητας και της ασφάλειας.

Διαβιβάζουμε τα δεδομένα που συλλέγουμε στα αντίστοιχα εσωτερικά τμήματα προς επεξεργασία και σε άλλες συνδεδεμένες εταιρείες του Ομίλου Beiersdorf ή σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών, εξωτερικούς συνεργάτες (π.χ. υπηρεσίες hosting, σύστημα διαχείρισης περιεχομένου) σύμφωνα με τους απαιτούμενους σκοπούς (για την προβολή της ιστοσελίδας και τη δημιουργία του περιεχομένου της).

Η Διαγραφή των φακέλων αρχείου λαμβάνει χώρα μετά από 7 ημέρες

Νομική βάση: Άρθρο 6 (1) στ  GDPR. (Έννομο  συμφέρον )

Ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα δεδομένα που έχουμε συλλέξει στα υπεύθυνα τμήματα και σε λοιπές συνδεδεμένες εταιρείες του Ομίλου Beiersdorf ή σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών, εκτελούντες την επεξεργασία (π.χ. υπηρεσίες hosting, υπηρεσίες διαχείρισης περιεχομένου συστήματος) προς επεξεργασία σύμφωνα με τους εκάστοτε απαραίτητους σκοπούς (για την παρουσίαση της εφαρμογής και τη δημιουργία του περιεχομένου).

Τα δεδομένα που αποθηκεύεται τοπικά στην κινητή σας συσκευή όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή αποθηκεύονται μόνο μέχρι να διαγράψετε την εφαρμογή από την κινητή σας συσκευή. Εάν αποφασίσετε να διαγράψετε την εφαρμογή, θα σας ζητήσουμε ξανά εάν συμφωνείτε για την οριστική διαγραφή όλων των δεδομένων που συνδέονται με την εφαρμογή.

Τα δεδομένα που μας παρέχετε θα αποθηκεύονται από εμάς μόνο για όσο απαιτείται για την εκτέλεση του επιδιωκόμενου σκοπού, ήτοι για την διεξαγωγή μελετών για τις οποίες μας είχα δώσει τα δεδομένα σας ή για σκοπούς συμμόρφωσης με την κείμενη νομοθεσία.

Νομική βάση: Άρθρο 6 (1) β του ΓΚΠΔ (GDPR)  (κατάσταση προσομοιάζουσα προς σύμβαση)

Άρθρο 6 (1) α  του ΓΚΠΔ  (GDPR)  (συγκατάθεση)

Άδειες πρόσβασης σε λειτουργίες της κινητής σας συσκευής

Η εφαρμογή έχει πρόσβαση μόνο σε εκείνες τις λειτουργίες της έξυπνης συσκευής σας ή του tablet σας (εφεξής «συσκευή») οι οποίες απαιτούνται για τους περιγραφόμενους σκοπούς.

Πριν την πρόσβαση στις σχετικές λειτουργίες, σας ζητούνται τα εξής δικαιώματα πρόσβασης:

•           Πρόσβαση στη λειτουργία φωτογραφιών της συσκευής σας για τη λήψη φωτογραφιών για [Περιγράψτε το σκοπό].

 

Νομική βάση: Άρθρο 6 (1) β του ΓΚΠΔ (GDPR) (κατάσταση προσομοιάζουσα προς σύμβαση) και Άρθρο 6 (1) α του ΓΚΠΔ  (GDPR) (συγκατάθεση)

 

Αλλαγές στις προσωπικές σας ρυθμίσεις

Μπορείτε να ανακαλέσετε ή να επαναπροσδιορίσετε τις εξουσίες πρόσβασης από τη συσκευή σας ανά πάσα στιγμή πηγαίνοντας στις προσωπικές σας ρυθμίσεις (βρίσκονται στην κατηγορία «Προστασία δεδομένων»). Εάν διαγράψετε κάποια δικαιώματα πρόσβασης από την εφαρμογή, η εφαρμογή δεν θα μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί.

Ενημερώσεις (PushNotifications)

Πληροφορίες/Σκοπός;

Εάν έχετε συμφωνήσει να λαμβάνετε μηνύματα Push, θα παραδίδουμε τέτοιου είδους μηνύματα υπενθυμίσεων (reminders), ελκυστικές προσφορές, προωθητικές ενέργειες, νέας και άλλες πληροφορίες στην Συσκευή σας. Θα βλέπετε τα εν λόγω μηνύματα στην οθόνη κλειδώματος (lock screen) σαν ενεργό παράθυρο καθώς χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, ενώ θα εμφανίζεται και σαν εικονίδιο στο εικονίδιο της εφαρμογής (app icon) στη συσκευή σας.

Για τη χρήση της εν λόγω υπηρεσίας, τα δεδομένα της συσκευής σας (συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, του αναγνωριστικού -ID- της συσκευής σας, του IDFA/IDFV ή του αναγνωριστικού διαφημίσεων -advertising ID- για Android, καθώς και άλλες πληροφορίες για τη συσκευή σας και στοιχεία γεω-εντοπισμού) τίθενται υπό επεξεργασία βάσει της διευθύνσεως IP σας. Επιπλέον, η αυθεντικοποίηση μέσω του Google Firebase πραγματοποιείται βάσει certificate μέσω του παρόχου της σχετικής υπηρεσίας προκειμένου να στέλνουμε push μηνύματα σε χρήστες Android.

Παραλήπτες:

Ο πάροχος της υπηρεσίας αυτής (Pushwoosh Inc., 1224 M St NW, Suite 101, 20005 Washington, DC, ΗΠΑ) και ο πάροχος της Google Firebase (Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία) λαμβάνει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα από τρίτη χώρα (χώρες εκτός Ευρωπαϊκοί Οικονομικού Χώρου). Ως κατάλληλη δικλείδα ασφαλείας έχουμε συνάψει τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες με αυτούς τους παρόχους, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρ. 48 ΓΚΠΔ. Περισσότερες πληροφορίες για αυτό το θέμα θα βρείτε εδώ https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en    

Διαγραφή/Αντιρρήσεις

Μπορείτε να εναντιωθείτε στην λήψη push ειδοποιήσεων ανά πάσα στιγμή απενεργοποιώντας τις αντίστοιχα μέσω των προσωπικών σας ρυθμίσεων στη συσκευή σας.    

Νομική βάση:

Άρθρ. 6 (1) α ΓΚΔΠ (συγκατάθεση)

2.1 Cookies

Εκτός από τα προαναφερθέντα δεδομένα, τα cookies ή άλλες τεχνολογίες όπως τα pixels (αναφερόμενες κατωτέρω σαν ‘cookies’) αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε και χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησης στη συσκευή σας για να αποθηκεύουν ορισμένες πληροφορίες ή φακέλους εικόνων, όπως τα pixels. Την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας από την ίδια συσκευή, οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies θα διαβιβαστούν στη συνέχεια είτε στην ιστοσελίδα μας (“First Party Cookie”) είτε σε άλλη ιστοσελίδα στην οποία ανήκει το cookie (“Third Party Cookie”).

Μέσω των πληροφοριών που έχουν αποθηκευτεί και επιστραφεί, η αντίστοιχη ιστοσελίδα αναγνωρίζει ότι έχετε ήδη αποκτήσει πρόσβαση σε αυτήν και την έχετε επισκεφθεί με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε σε αυτήν τη συσκευή. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να μπορούμε να σχεδιάζουμε και να προβάλλουμε την ιστοσελίδα με τον βέλτιστο τρόπο και σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας Στο πλαίσιο αυτό, μόνο το ίδιο το cookie αναγνωρίζεται στη συσκευή σας. Πέραν αυτού, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκευτούν μόνο κατόπιν ρητής συγκατάθεσης σας ή εάν είναι απολύτως απαραίτητο ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία που προσφέρεται και στην οποία αποκτάτε πρόσβαση αντίστοιχα.

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τους ακόλουθους τύπους cookies, ο σκοπός και η λειτουργία των οποίων διευκρινίζονται παρακάτω: 

  • Τεχνικά απαραίτητα cookies (Τύπος A)
  • Λειτουργικά Cookies  και Cookies  Απόδοσης (τύπος Β)
  • Cookies με βάση τη συγκατάθεση (π.χ. Μάρκετινγκ) (Τύπος C)

Μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τύπους cookies που εγκαθίστανται και χρησιμοποιούνται στην περιγραφή των εργαλείων ιστοσελίδων  μας στην παρούσα πολιτική απορρήτου. Σε περίπτωση που η παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιεί πλατφόρμα διαχείρισης cookies, μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σε αυτή.

2.1.1 Τεχνικά Απαραίτητα cookies (Τύπος Α)

Τα Τεχνικά Απαραίτητα cookies εγγυώνται λειτουργίες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την προβλεπόμενη χρήση των ιστοσελίδων μας. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από εμάς. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies θα επιστραφούν στην ιστοσελίδα μας.

Τα Τεχνικ Απαραίτητα cookies διασφαλίζουν, για παράδειγμα, ότι εσείς, ως εγγεγραμμένοι χρήστες, παραμένετε πάντα συνδεδεμένοι όταν έχετε πρόσβαση σε διάφορες υποσελίδιες της ιστοσελίδας μας και έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε ξανά τα στοιχεία σύνδεσης κάθε φορά που επισκέπτεστε μια νέα σελίδα.

Η χρήση των τεχνικά  απαραίτητων  cookies στην ιστοσελίδα μας είναι δυνατή χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Για το λόγο αυτό, τα τεχνικά απαραίτητα cookies δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν ή να απενεργοποιηθούν μεμονωμένα. Ωστόσο, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας οποιαδήποτε στιγμή (βλ. παρακάτω).

Νομική βάση:

Άρθρο 6 (1) β του ΓΚΠΔ  (GDPR).

2.1.2 Λειτουργικά Cookies και Cookies Απόδοσης (τύπος Β)

Τα λειτουργικά  cookies επιτρέπουν στην ιστοσελίδα μας να αποθηκεύει πληροφορίες που έχουν ήδη παρασχεθεί (όπως καταχωρημένο ονοματεπώνυμο ή επιλογή γλώσσας) και να σας προσφέρουν βελτιωμένες και πιο εξατομικευμένες λειτουργίες με βάση αυτές τις πληροφορίες. Αυτά τα cookies συλλέγουν και αποθηκεύουν μόνο ψευδωνυμοποιημένες πληροφορίες, ώστε να μην μπορούν να παρακολουθήσουν τις κινήσεις σας σε άλλες ιστοσελίδες.

Τα cookies απόδοσης συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των ιστοσελίδων μας, προκειμένου να βελτιωθεί η ελκυστικότητα, το περιεχόμενο και η λειτουργικότητά τους. Αυτά τα cookies μας βοηθούν, για παράδειγμα, να καθορίσουμε εάν και ποιες υποσελίδιες της ιστοσελίδας μας επισκέπτονται οι χρήστες και για ποιο περιεχόμενο ενδιαφέρονται ιδιαίτερα. Συγκεκριμένα, καταγράφεται ο αριθμός των επισκέψεων σε μια σελίδα, ο αριθμός των υποσέλιδων τις οποίες επισκέφθηκαν, ο χρόνος παραμονής στην ιστοσελίδα μας, η σειρά των σελίδων τις οποίες επισκέφθηκαν οι χρήστες, οι όροι αναζήτησης που οδήγησαν τον χρήστη σε εμάς, η χώρα, η περιοχή και, ει δυνατόν, η πόλη από την οποία γίνεται η πρόσβαση και το ποσοστό των κινητών συσκευών που έχουν πρόσβαση στις ιστοσελίδες μας. Αποθηκεύουμε επίσης την κίνηση, τα κλικ και την κύλιση με το ποντίκι του υπολογιστή (scrolling) για να κατανοήσουμε ποιά τμήματα της ιστοσελίδας μας παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους χρήστες. Ως αποτέλεσμα, μπορούμε να προσαρμόσουμε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας πιο συγκεκριμένα στις ανάγκες των χρηστών μας και να βελτιστοποιήσουμε την προσφορά μας. Η διεύθυνση IP του υπολογιστή σας που μεταδίδεται για τεχνικούς λόγους καθίσταται γενικά αυτόματα ανώνυμη και δεν μας επιτρέπει να εξάγουμε συμπεράσματα σχετικά με τον συγκεκριμένο χρήστη.


Μπορείτε να  προσαρμόσετε  ανά πάσα στιγμή τις ρυθμίσεις των cookies εδώ [Link to Cookie Settings page] (ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση).

 

2.1.3 Cookies με βάση τη συγκατάθεση (Τύπος C)

Τα cookies, τα οποία δεν είναι ούτε Τεχνικά Απαραίτητα Cookies  (Τύπος Α) ούτε τα Λειτουργικά cookies ή cookies Απόδοσης (Τύπος Β), θα χρησιμοποιηθούν μόνο με τη ρητή συγκατάθεσή σας, π.χ. cookies για σκοπούς μάρκετινγκ.

Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε πληροφορίες που έχουμε αποκτήσει μέσω cookies από ανώνυμη ανάλυση της συμπεριφοράς χρήσης των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας, προκειμένου να προβάλλουμε συγκεκριμένες διαφημίσεις για ορισμένα από τα προϊόντα μας στις ιστοσελίδες μας. Πιστεύουμε ότι εσείς, ως χρήστης, επωφελείστε από αυτό επειδή προβάλλουμε διαφήμιση ή περιεχόμενο που πιστεύουμε ότι ταιριάζει με τα ενδιαφέροντά σας με βάση τη συμπεριφορά σας κατά την περιήγηση, έτσι ώστε να βλέπετε λιγότερη τυχαία διαφήμιση ή κάποιο περιεχόμενο που ίσως σας ενδιαφέρει λιγότερο.

Τα cookies για σκοπούς μάρκετινγκ προέρχονται από εξωτερικές διαφημιστικές εταιρείες (third party cookies – cookies τρίτου μέρους) και χρησιμοποιούνται για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις ιστοσελίδες που επισκέφθηκε ο χρήστης, προκειμένου να δημιουργηθεί για τον χρήστη διαφήμιση με στόχο συγκεκριμένη ομάδα.

Εξαίρεση (opt-out) για cookies που χρησιμοποιούνται για διαφήμιση στο διαδίκτυο

Μπορείτε επίσης να διαχειριστείτε τα cookies πολλών εταιρειών που χρησιμοποιούνται για διαφήμιση στο διαδίκτυο μέσω των εργαλείων επιλογής των καταναλωτών που έχουν δημιουργηθεί σε προγράμματα αυτορρύθμισης σε πολλές χώρες, όπως το https://www.aboutads.info/choices/ στις ΗΠΑ ή το  http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices στην ΕΕ.

Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση cookies που βασίζονται στην  συγκατάθεση (Τύπος C) ατομικά , οποιαδήποτε στιγμή με ισχύ για το μέλλον, προσαρμόζοντας ανάλογα τις ρυθμίσεις cookies [Σύνδεσμος στην σελίδα Ρυθμίσεις Cookies].

Νομική βάση:

Άρθρο 6 (1)  α του ΓΚΠΔ(GDPR).(συγκατάθεση)

2.1.4 Διαχείριση και διαγραφή όλων των cookies

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης με τέτοιο τρόπο ώστε τα cookies γενικά να μην μπορούν να αποθηκευτούν στη συσκευή σας ή/και να ερωτάσθε κάθε φορά εάν συμφωνείτε με την ενεργοποίηση των cookies. Μπορείτε επίσης οποιαδήποτε στιγμή να διαγράψετε τα cookies που έχετε ενεργοποιήσει ξανά. Μπορείτε να μάθετε λεπτομερώς πώς λειτουργούν όλα αυτά από τη λειτουργία βοήθειας του προγράμματος περιήγησης.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι γενικά η απενεργοποίηση των cookies μπορεί να οδηγήσει σε λειτουργικούς περιορισμούς της ιστοσελίδας μας.

2.1.5 Διαχείριση Συγκατάθεσης CMP – Κεντρική πλατφόρμα διαχείρισης cookies

Σκοπός/Πληροφορίες:

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το εργαλείο διαχείρισης συγκατάθεσης «consentmanager» (www.consentmanager.net) για να λαμβάνει συγκατάθεση για την επεξεργασία δεδομένων και τη χρήση cookies ή παρόμοιων λειτουργιών. Με τη βοήθεια του «consentmanager» έχετε τη δυνατότητα να παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για συγκεκριμένες λειτουργίες της ιστοσελίδας μας, π.χ. για το σκοπό ενσωμάτωσης εξωτερικών στοιχείων, περιεχομένου, στατιστικής ανάλυσης, μέτρησης και προσωποποιημένων διαφημίσεων. Με τη βοήθεια του «consentmanager» μπορείτε να παρέχετε ή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για όλους ή συγκεκριμένους σκοπούς ή λειτουργίες. Οι επιλογές που έχετε κάνει μπορούν επίσης να αλλάξουν στο μέλλον. Ο σκοπός ενσωμάτωσης του «consentmanager» είναι να επιτρέψει στους χρήστες της ιστοσελίδας μας να αποφασίσουν σχετικά με τις προαναφερθείσες λειτουργίες και, ως μέρος της περαιτέρω χρήσης της ιστοσελίδας μας, να δίνει τη δυνατότητα αλλαγής των ρυθμίσεων που έχουν ήδη επιλεχθεί. Χρησιμοποιώντας το «consentmanager», υπόκεινται σε επεξεργασία προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες από τις τελικές συσκευές που χρησιμοποιούνται, όπως διεύθυνση ΙΡ.

Με την επεξεργασία των δεδομένων το «consentmanager» μας βοηθά να εκπληρώνουμε νομικές μας υποχρεώσεις (π.χ. υποχρέωση παροχής αποδείξεων). Το συμφέρον μας στην επεξεργασία στηρίζεται στην αποθήκευση των ρυθμίσεων και προτιμήσεων του χρήστη σε σχέση με τη χρήση των cookies και λοιπών λειτουργιών. Το «consentmanager» αποθηκεύει τα δεδομένα σας για όσο είναι ενεργοποιημένες οι ρυθμίσεις χρήστη σας.

 Χρήση cookies: Τύπος Α. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Ενότητα cookies [Link στην ενότητα 2.11]

Αποδέκτες:

Διαβιβάζουμε τα δεδομένα που συλλέγουμε σε σχετικά εσωτερικά τμήματα για επεξεργασία και άλλες συνδεδεμένες εταιρείες εντός του Ομίλου Beiersdorf ή σε εξωτερικούς μας παρόχους υπηρεσιών, συμβεβλημένους εκτελούντες την επεξεργασία (π.χ. πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας, ανάλυσης, υποστήριξης) σύμφωνα με τους απαιτούμενους σκοπούς (για την παροχή του εργαλείου διαχείρισης συγκατάθεσης cookie). Ο κύριος πάροχος υπηρεσιών είναι το Consentmanager AB, Σουηδία.

Διαγραφή:

Τα δεδομένα θα διαγράφονται μετά από 13 μήνες. Η επιλογή που έχετε κάνει (συγκατάθεση/ρυθμίσεις) θα αποθηκεύεται για ένα έτος και μπορείτε να τη δείτε εδώ [Link στις Ρυθμίσεις-Σελίδα Cookie]. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να διαγράφετε τις επιλογές σας διαγράφοντας τα cookie στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

Νομική βάση:

Άρθρο 6 (1) β ΓΚΠΔ (κατάσταση παρόμοια με σύμβαση)

Άρθρο 6 (1) γ ΓΚΠΔ (όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση)

2.2 Web Analytics

2.2.1 Google Analytics

Σκοπός/Πληροφόρηση

Αυτή  η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης δεδομένων ιστού της Google Ireland Ltd   (“Google”). Η διαμόρφωση των Google Analytics έχει διαμορφωθεί από εμάς ώστε να επεξεργάζεται μόνο μετρήσεις της λειτουργίας, εκτός εάν έχει παρασχεθεί χωριστή συγκατάθεση για περαιτέρω διαφημιστικές λειτουργίες.

 Το Google Analytics χρησιμοποιεί μια συγκεκριμένη μορφή cookie, η οποία είναι αποθηκευμένη στον υπολογιστή σας και επιτρέπει την ανάλυση της χρήσης της ιστοσελίδας μας. Τα cookies που εγκαθίστανται από το Google Analytics για μέτρηση είναι cookies πρώτου μέρους, το οποίο σημαίνει ότι οι ιδιότητες για τα cookies των υποκειμένων των δεδομένων θα είναι διαφορετικές για κάθε πελάτη (ήτοι δεν υπάρχει ένα μοναδικό αναγνωριστικό cookie για τα Google Analytics το οποίο χρησιμοποιείται σε όλες τις ιστοσελίδες που χρησιμοποιούν Google Analytics). Οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση από εσάς αυτού του Δικτυακό Τόπου που παράγονται από το cookie μεταδίδονται γενικά και αποθηκεύονται σε έναν διακομιστή Google στις ΗΠΑ.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι το Google Analytics έχει επεκταθεί σε αυτήν την ιστοσελίδα για να συμπεριλάβει τον κώδικα "gat._anonymizeIp ()" ώστε να διασφαλιστεί η ανώνυμη καταγραφή διευθύνσεων IP (το λεγόμενο IP masking). Λόγω της ανωνυμοποίησης της IP σε αυτήν την ιστοσελίδα, η διεύθυνση IP σας συντομεύεται από την Google εντός της επικράτειας της ΕΕ και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής  Ζώνης. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η πλήρης διεύθυνση IP μεταδίδεται και συντομεύεται σε διακομιστή Google στις ΗΠΑ.

Η Google χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για λογαριασμό μας για την ανάλυση της χρήσης σας αυτής της ιστοσελίδας με σκοπό την κατάρτιση αναφορών σχετικά με τις δραστηριότητες ιστοσελίδων και την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας και του διαδικτύου. Η διεύθυνση IP που μεταδίδεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας στο πλαίσιο του Google Analytics δεν συνενώνεται με άλλα δεδομένα της Google.

Χρησιμοποιούμε τα Google Analytics προκειμένου να αναλύσομε και να βελτιώσομε τακτικά την χρήση της ιστοσελίδας μας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα στατιστικά στοιχεία που ελήφθησαν προκειμένου να βελτιώσουμε τις προσφερόμενες υπηρεσίες μας και να τις κάνουμε πιο ενδιαφέρουσες για εσάς ως χρήστη. Επιπρόσθετα, συλλέγουμε πληροφορίες για την λειτουργικότητα του δικτυακού μας τόπου (για παράδειγμα προκειμένου να διαπιστώσουμε τυχόν προβλήματα περιήγησης).

 Κατά την διαμόρφωση των Google Analytics εξασφαλίζουμε ότι η Google λαμβάνει αυτά τα δεδομένα ως εκτελών την επεξεργασία και συνεπώς δεν της επιτρέπεται να χρησιμοποιεί τα δεδομένα αυτά για τους δικούς της σκοπούς. Η διαμόρφωση των  «Διαφημιστικών  Στοιχείων των Google Analytics» είναι ανεξάρτητη από αυτό και περιγράφεται στο κατάλληλο τμήμα κατωτέρω, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται επίσης σε αυτή την ιστοσελίδα. 

Χρησιμοποιούμενα Cookies : Τύπος Β. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το Τμήμα Cookies (σύνδεσμος στο τμήμα 2.1)

Αποδέκτες

Πληροφορίες τρίτου μέρους: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Δουβλίνο 4, Ιρλανδία. Όροι Παροχής Υπηρεσιών του Google Analytics: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html , Γενική επισκόπηση των αρχών ασφάλειας και απορρήτου του Google Analytics:https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en,, καθώς και της πολιτικής απορρήτου της Google:  https://policies.google.com/privacy?hl=en

Είναι δυνατή η διαβίβαση σε τρίτες χώρες. Ως κατάλληλες εγγυήσεις, έχουμε συμφωνήσει σε τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες σύμφωνα με το άρθρο 46 ΓΚΠΔ. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα δημοσιεύονται εδώ: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Περαιτέρω παραλήπτες: Διαβιβάζουμε τα δεδομένα που συλλέχθηκαν στα σχετικά εσωτερικά τμήματα για επεξεργασία και σε άλλες συνδεδεμένες εταιρείες του Ομίλου Beiersdorf ή σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών, επεξεργαστές συμβάσεων (π.χ. πλατφόρμες, υπηρεσίες φιλοξενίας, υποστήριξης και ανάλυσης) σύμφωνα με τους απαιτούμενους σκοπούς (για την εκτέλεση αναλύσεων). Οι πάροχοι πλατφόρμας / υποδοχής θα έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα από τρίτη χώρα (χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου). Ως κατάλληλες εγγυήσεις, έχουμε συμφωνήσει σε τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες σύμφωνα με το άρθρο. 46 GDPR με αυτούς τους παρόχους. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα δημοσιεύονται εδώ: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

 Διαγραφή/Αντιρρήσεις

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα Google Analytics μέσω των Ρυθμίσεων των Cookies εδώ ( σύνδεσμος στις ρυθμίσεις Cookies)

 Μπορείτε να εμποδίσετε  την αποθήκευση των cookies με τη σωστή ρύθμιση χρησιμοποιώντας το λογισμικό του προγράμματος περιήγησης. Επιπλέον, μπορείτε να εμποδίσετε την Google να καταγράφει τα δεδομένα που σχετίζονται με τη χρήση της ιστοσελίδας που δημιουργεί το cookie (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) και να επεξεργάζεται αυτά τα δεδομένα, μεταφορτώνοντας και εγκαθιστώντας την προσθήκη προγράμματος περιήγησης που διατίθεται στη διεύθυνση: https://tools.google. com / dlpage / gaoptout? hl = en.

Διάρκεια ζωής των cookies : μέχρι 12 μήνες (αυτό εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση των  cookies που έχουν εγκατασταθεί από την ιστοσελίδα).

Μέγιστη περίοδος αποθήκευσης των δεδομένων: έως 26 μήνες.

Νομική βάση:

Άρθρο 6 (1) στ  του ΓΚΠΔ ( GDPR). (έννομο συμφέρον ) 

2.3 SocialPlug-ins

Στις ιστοσελίδες μας χρησιμοποιούνται social plug-ins (“plug-ins”) των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ιδίως το κουμπί «Κοινοποίηση» ή «Κοινοποίηση σε φίλους» στο Facebook, του οποίου η ιστοσελίδα facebook.com λειτουργεί από την Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία, η οποία είναι υπεύθυνη για το Facebook.com στην Ευρώπη. Τα plug-ins συνήθως επισημαίνονται με ένα λογότυπο Facebook.

Εκτός από το Facebook, χρησιμοποιούμε plug-ins από το +, "Twitter" (Πάροχος: Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103) και "Pinterest" (Πάροχος: Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103, ΗΠΑ).

Για λόγους προστασίας δεδομένων, αποφασίσαμε σκόπιμα να μην χρησιμοποιούμε απευθείας συνδέσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στις ιστοσελίδες μας. Αντ αυτού, χρησιμοποιούμε τη λύση "Shariff". Με τη βοήθεια του Shariff, μπορούμε να καθορίσουμε εμείς οι ίδιοι πότε και εάν τα δεδομένα διαβιβάζονται στον χειριστή του αντίστοιχου μέσου κοινωνικής δικτύωσης. Για το λόγο αυτό, δεν υπάρχει αυτόματη διαβίβαση δεδομένων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook, το Twitter ή το Pinterest μόλις επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας. Τα δεδομένα θα διαβιβαστούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μόνο αν κάνετε κλικ στο αντίστοιχο κουμπί. Σε αυτήν την περίπτωση, το πρόγραμμα περιήγησης σας συνδέεται με τους αντίστοιχους διακομιστές του μέσου κοινωνικής δικτύωσης. Κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο κουμπί (π.χ. "Μεταβίβαση" (pass on), «Κοινοποίηση» ή «Κοινοποίηση σε φίλους») συμφωνείτε ότι το πρόγραμμα περιήγησής σας θα δημιουργήσει μια σύνδεση με τους αντίστοιχους διακομιστές του μέσου κοινωνικής δικτύωσης και θα μεταβιβάσει δεδομένα χρήσης στον αντίστοιχο διαχειριστή  του μέσου κοινωνικής δικτύωσης και αντίστροφα. Δεν έχουμε καμία επιρροή στη φύση και την έκταση των δεδομένων που συλλέγονται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

 Οι πάροχοι των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αποθηκεύουν  τα δεδομένα που συλλέγονται και αφορούν εσάς ως προφίλ χρηστών και τα χρησιμοποιούν για σκοπούς διαφήμισης, έρευνας αγοράς ή / και σχεδιασμού προσανατολισμένου  στη ζήτηση της ιστοσελίδας του. Μια τέτοια αξιολόγηση πραγματοποιείται ειδικότερα (και για μη συνδεδεμένους χρήστες) για την προβολή διαφήμισης αντίστοιχης με τη ζήτηση και για την ενημέρωση άλλων χρηστών του μέσου κοινωνικής δικτύωσης για τις δραστηριότητές σας στην ιστοσελίδα μας. Έχετε δικαίωμα εναντίωσης στη δημιουργία αυτών των προφίλ χρηστών, και σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον αντίστοιχο πάροχο plug-in για να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα. Μέσω των plug-ins σας προσφέρουμε τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλους χρήστες, ώστε να βελτιώσουμε την προσφορά μας και να την κάνουμε πιο ενδιαφέρουσα για εσάς ως χρήστη.

 Τα δεδομένα μεταφέρονται ανεξάρτητα από το αν έχετε λογαριασμό και έχετε συνδεθεί στον πάροχο του plug-in. Εάν είστε συνδεδεμένοι με τον πάροχο του plug-in, τα δεδομένα σας που συλλέχθηκαν σε εμάς θα διατεθούν απευθείας στον υπάρχοντα λογαριασμό που έχετε στον πάροχο του plug-in. Αν κάνετε κλικ στο ενεργοποιημένο κουμπί και κοινοποιήσετε, για παράδειγμα, τη σελίδα, οι πάροχοι των plug-in αποθηκεύουν επίσης αυτές τις πληροφορίες στο λογαριασμό χρήστη και τις μοιράζονται δημοσίως με τις επαφές σας. Συνιστούμε να αποσυνδέεστε τακτικά μετά τη χρήση ενός μέσου κοινωνικής δικτύωσης, ειδικά πριν ενεργοποιήσετε το κουμπί, οπότε μπορείτε να αποφύγετε την καταχώρηση του προφίλ σας στον πάροχο plug-in.

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σκοπό και το αντικείμενο της συλλογής δεδομένων και την επεξεργασία τους από τον πάροχο plug-in, ανατρέξτε στις δηλώσεις προστασίας των δεδομένων αυτών των παρόχων, όπως αναφέρονται παρακάτω. Θα σας παράσχουν επίσης περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας για το ζήτημα αυτό και για τη ρύθμιση των επιλογών για την προστασία της ιδιωτικότητάς σας.

α)   Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, ΗΠΑ; http://www.facebook.com/policy.php περισσότερες πληροφορίες για τη συλλογή δεδομένων: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications καθώς και στο https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

β)   Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy..

γ)Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103, USA); http://about.pinterest.com/privacy/.

δ)   Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Germany; http://www.xing.com/privacy

ε)   T3N, yeebase media GmbH, Kriegerstr. 40, 30161 Hannover, Germany; https://t3n.de/store/page/datenschutz.

 στ)         LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court.

ζ)            Flattr Network Ltd., 2 nd Floor, White bear yard 114A, Clerkenwell Road, Λονδίνο, Middlesex, Αγγλία, EC1R 5DF, Great Britain; https://flattr.com/privacy]

 Είναι δυνατή η διαβίβαση σε τρίτες χώρες. Ως κατάλληλες εγγυήσεις εφαρμόζονται τυποποιημένες συμβατικες ρήτρες σύμφωνα με το άρθρο 46 ΓΚΠΔ (GDPR). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα δημοσιεύονται εδώ: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

2.5 Βίντεο στο YouTube

 Έχουμε ενσωματώσει τα βίντεο YouTube στην ιστοσελίδα μας, τα οποία είναι αποθηκευμένα στο http://www.YouTube.com και μπορούν να αναπαραχθούν απευθείας από την ιστοσελίδα μας. Όλα αυτά ενσωματώνονται στην «λειτουργία εκτεταμένης προστασίας δεδομένων», δηλ. κανένα στοιχείο σχετικά με εσάς ως χρήστη δεν θα διαβιβαστεί στο YouTube, αν δεν κάνετε κλικ στα βίντεο για να αρχίσει η αναπαραγωγή τους. Μόνο όταν αναπαράγετε τα βίντεο, θα διαβιβαστούν στο YouTube τα δεδομένα που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο. Δεν ασκούμε κανενός είδους επιρροή  για τη διαβίβαση των δεδομένων.

 Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα, το YouTube λαμβάνει την πληροφορία ότι επισκεφθήκατε την αντίστοιχη υποσελίδα της ιστοσελίδας μας. Επιπλέον, θα διαβιβάζονται τα δεδομένα που αναφέρονται στην Ενότητα 2 της παρούσας πολιτικής απορρήτου. Αυτό είναι ανεξάρτητο από το εάν το YouTube παρέχει έναν λογαριασμό χρήστη μέσω του οποίου έχετε συνδεθεί ή αν δεν υπάρχει λογαριασμός χρήστη. Αν είστε συνδεδεμένοι στο Google, οι πληροφορίες σας θα συσχετιστούν απευθείας με το λογαριασμό σας. Αν δεν θέλετε να συσχετιστείτε με το προφίλ σας στο YouTube, πρέπει να αποσυνδεθείτε πριν ενεργοποιήσετε το κουμπί. Το YouTube αποθηκεύει τα δεδομένα σας ως προφίλ χρηστών και τα χρησιμοποιεί για σκοπούς διαφήμισης, έρευνας αγοράς ή / και προσανατολισμένου στη ζήτηση σχεδιασμού της ιστοσελίδας του. Μια τέτοια αξιολόγηση πραγματοποιείται ειδικότερα (ακόμη και για τους χρήστες που δεν έχουν συνδεθεί) για να παρέχει διαφήμιση προσανατολισμένη στη ζήτηση και να ενημερώνει άλλους χρήστες του κοινωνικού δικτύου για τις δραστηριότητές σας στην ιστοσελίδα μας. Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στη δημιουργία αυτών των προφίλ χρηστών, οπότε σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το YouTube για να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σκοπό και το αντικείμενο της συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων από το YouTube, ανατρέξτε στην κάτωθι πολιτική απορρήτου. Εκεί θα βρείτε επίσης περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας και τις επιλογές ρύθμισης για την προστασία της ιδιωτικότητάς σας:

Είναι δυνατή η διαβίβαση σε τρίτες χώρες. Ως κατάλληλες εγγυήσεις εφαρμόζονται τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες σύμφωνα με το άρθρο 46 ΓΚΠΔ (GDPR). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα δημοσιεύονται εδώ: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

2.6 Διαφήμιση στο διαδίκτυο

2.6.1 GoogleAds  (προηγουμένως GoogleAdwords

Πληροφόρηση/Σκοπός

 

Νομική βάση:

Άρθρο 6 (1) α του ΓΚΠΔ  (GDPR). (συγκατάθεση)

2.6.2. ΣτοιχείαδιαφήμισηςσταGoogle Analytics

 Ο Διακτυακός αυτός Τόπος χρησιμοποιεί επίσης εκτεταμένες λειτουργίες  των Google Analytics (Google Anayltics Advertising Features) επί πλέον των προτύπων λειτουργιών.Τα Στοιχεία διαφήμισης στα Google Analytics  που εφαρμόζονται σε αυτόν τον Δικτυακό Τόπο περιλαμβάνουν:

  • Δίκτυο  προβολής της Google για την κοινοποίηση ψηφιακών αποτυπωμάτων 
  • Δημογραφικά των Google Analytics  και κοινοποίηση ενδιαφέροντος
  • Ολοκληρωμένες υπηρεσίες οι οποίες απαιτούν από  Google Analytics να συλλέγουν δεδομένα για διαφημιστικούς σκοπούς συμπεριλαμβανομένης της συλλογής δεδομένων μέσω διαφημιστικών cookies και προσδιοριστικών ταυτότητας  (identifiers)

Χρησιμοποιούμε ως εκ τούτου cookies πρώτου μέρους  (π.χ Google Analytics cookies) και  cookies διαφήμισης της Google και προσδιοριστικά ταυτότητας  (identifiers) μαζί προκειμένου να βελτιστοποιήσουμε τη λειτουργία της ιστοσελίδας μας.

Μπορείτε να εμποδίσετε την συμμετοχή σε αυτή την διαδικασία παρακολούθησης (tracking process)  με διάφορους τρόπους: α) Ρυθμίζοντας το πρόγραμμα  της  μηχανής αναζήτησης (browser )ανάλογα, β) μέσω των ρυθμίσεων των διαφημίσεων Google στο  https://www.google.com/ads/preferences/?hl=en γ) ρυθμίζοντας τις προτιμήσεις cookies ανάλογα  (κάνετε κλίκ εδώ  [Link to Cookie Settings-Page]. Παρακαλούμε  σημειώσατε ότι σε αυτή την περίπτωση πιθανόν να μη είσαστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες αυτής της προσφοράς πλήρως.

Χρησιμοποιούμενα  Cookies: Τύπος  C. Για περαιτέρω πληροφορίες, βλέπετε Cookie Section [Σύνδεσμος με cookie τμήμα  2.1].

Διάρκεια ζωής Cookie: μέχρι  12 μήνες   αυτό ισχύει μόνο για τα cookies που έχουν οριστεί από αυτόν τον Δικτυακό Τόπο).

ΝομικήΒάση:

Art. 6 (1) α του ΓΚΠΔ (GDPR) (συγκατάθεση) 

 

2.6.4 (Ιστοσελίδα) FacebookCustomAudiences/Μετατροπή (“FacebookPixel”)

Η παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τη Facebook (Pixel του κοινωνικού μέσου"Facebook") και Μετατροπές ΑΡΙ για τους κάτωθι σκοπούς:

  • Facebook (ιστοσελίδα) Custom Audiences

Χρησιμοποιούμε το pixel Facebook και τις Μετατροπές ΑΡΙ για σκοπούς επαναληπτικού μάρκετινγκ για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε ξανά μαζί σας εντός 180 ημερών. Αυτό μας επιτρέπει να προβάλλουμε διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος ("Διαφημίσεις Facebook") στους χρήστες του ιστότοπου όταν επισκέπτονται το κοινωνικό δίκτυο "Facebook" ή άλλους ιστότοπους που χρησιμοποιούν επίσης αυτό το εργαλείο. Με αυτόν τον τρόπο, επιδιώκουμε την εμφάνιση διαφημίσεων που σας ενδιαφέρουν, προκειμένου να κάνουμε τον ιστότοπό μας ή προσφορές πιο ενδιαφέρουσες για εσάς.

Μετατροπή Facebook

Χρησιμοποιούμε επίσης το Facebook Pixel και τις Μετατροπές ΑΡΙ για να διασφαλίσουμε ότι οι διαφημίσεις μας στο Facebook ταιριάζουν με το πιθανό ενδιαφέρον των χρηστών και ότι δεν είναι ενοχλητικές. Με τη βοήθεια του Facebook Pixel, μπορούμε να παρακολουθούμε την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων στο Facebook για σκοπούς στατιστικής και έρευνας αγοράς, βλέποντας αν οι χρήστες ανακατευθύνθηκαν στον ιστότοπό μας αφού κάνουν κλικ σε μια διαφήμιση στο Facebook (η λεγόμενη "μετατροπή").

Λόγω των εργαλείων μάρκετινγκ που χρησιμοποιούνται (Facebook Pixel και Μετατροπές ΑΡΙ), το πρόγραμμα περιήγησής σας δημιουργεί αυτόματα άμεση σύνδεση με το διακομιστή Facebook μόλις συμφωνήσετε με τη χρήση των cookies που απαιτούν τη συγκατάθεσή σας.  Μέσω της ενσωμάτωσης του Facebook pixel και της χρήσης των Μετατροπών ΑΡΙ, το Facebook λαμβάνει τις πληροφορίες που έχετε δώσει στον αντίστοιχο ιστότοπο της παρουσίας μας στο Διαδίκτυο ή κάνοντας κλικ σε μια διαφήμισή μας. Εάν έχετε εγγραφεί σε μια υπηρεσία Facebook, το Facebook μπορεί να εκχωρήσει την επίσκεψη στον λογαριασμό σας.

Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων από το Facebook πραγματοποιείται στο πλαίσιο της πολιτικής δεδομένων του Facebook. Ειδικές πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα  Pixel του Facebook, τις Μετατροπές ΑΡΙ και τη λειτουργικότητά του μπορείτε επίσης να βρείτε στην περιοχή βοήθειας του Facebook.

Χρησιμοποιούμενα cookies: Τύπος C. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Cookies [Σύνδεσμος].

Αποδέκτες

Από κοινού υπεύθυνοι επεξερασίας:

Είμαστε από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας με το Facebook Ireland Ltd, το 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, το Dublin 2, Iρλανδία (Facebook) για τη συλλογή και τη διαβίβαση δεδομένων σε αυτήν τη διαδικασία. Αυτό ισχύει για τους ακόλουθους σκοπούς:

• Τη δημιουργία εξατομικευμένων ή κατάλληλων διαφημίσεων, καθώς και για τη βελτιστοποίησή τους

• Παράδοση μηνυμάτων που σχετίζονται με εμπορικές συναλλαγές και συναλλαγές (π.χ. μέσω του Messenger)

Δεν είμαστε από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας στις ακόλουθες διαδικασίες:

• Στη διαδικασία που πραγματοποιείται μετά τη συλλογή και τη μετάδοση και είναι αποκλειστική ευθύνη του Facebook.

• Στην προετοιμασία αναφορών και αναλύσεων σε συγκεντρωτική και ανωνυμοποιημένη μορφή πραγματοποιεί ως Εκτελών την επεξεργασία και επομένως εμπίπτει στη δική μας ευθύνη.

 Έχουμε συνάψει μια αντίστοιχη σύμβαση με το Facebook για την σχεση μας ως από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας, στην οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση εδώ: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Αυτή η σύμβαση καθορίζει τις αντίστοιχες ευθύνες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων βάσει του GDPR ως από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας.Τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπευθύνου επεξεργασίας και του υπευθύνου προστασίας δεδομένων του Facebook μπορείτε να τα βρείτε εδώ: https://www.facebook.com/about/privacy.

Έχουμε συμφωνήσει με το Facebook ότι το Facebook μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σημείο επαφής για την άσκηση των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων (βλ. Ενότητα 1.3). Με την επιφύλαξη αυτού, η δικαιοδοσία για τα δικαιωμάτων των Υποκειμένων των Δεδομένων δεν περιορίζεται.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το Facebook επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της νομικής του βάσης και περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.facebook.com/about/privacy.

Διαβιβάζουμε τα δεδομένα στο πλαίσιο της σχέσης μας ως από κοινού υπέυθυνοι επεξεργασίας με βάσητο έννομο συμφέρον σύμφωνα με το άρθρο. 6 (1) στ ΓΚΠΔ.Πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες ασφάλειας δεδομένων μπορείτε να βρείτε εδώ. https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms και για την επεξεργασία βάσει τυποποιημένων συμβατικών ρητρών μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum

Περαιτέρω αποδέκτες: Διαβιβάζουμε επίσης τα δεδομένα που συλλέχθηκαν στα σχετικά εσωτερικά τμήματα για επεξεργασία και σε άλλες συνδεδεμένες εταιρείες του Ομίλου Beiersdorf ή σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών, συμβαλλόμενους εκτελούντες την επεξεργασία (π.χ. πάροχοι υπηρεσιών πλατφόρμας, φιλοξενίας, υποστήριξης και ανάλυσης) σύμφωνα με τους απαιτούμενους σκοπούς ( για την εκτέλεση προβολής και ανάλυσης διαφημίσεων.

Οι πάροχοι πλατφόρμας /υποδοχής θα έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα από τρίτη χώρα (χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου). Ως κατάλληλες εγγυήσεις έχουμε συμφωνήσει σε τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες σύμφωνα με το άρθρο. 46 ΓΚΠΔ (GDPR) με αυτούς τους παρόχους. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα δημοσιεύονται εδώ: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

Διαγραφή/Απόσυρση:

Η λειτουργία των “Facebook Custom Audiences” μπορεί να απενεργοποιηθεί στην Ρύθμιση των cookies ( σύνδεσμος) και για τους χρήστες που έχουν κάνει είσοδο στο https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_.

Διάρκεια ζωής των cookies : μέχρι 180 ημέρες μετά την τελευταία διαδραστική πράξη ( αυτό εφαρμόζεται μόνο στα cookies τα οποία έχουν εγκατασταθεί από αυτόν τον Δικτυακό τόπο)

Νομική βάση:

Άρθρο 6 (1) α του ΓΚΠΔ  (GDPR) (συγκατάθεση)

2.6     Διαχειριστής ετικετών Google

Σκοπός/Πληροφόρηση

Η παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το Διαχειριστή ετικετών Google. Αυτή η υπηρεσία επιτρέπει την διαχείριση ετικετών ιστοσελίδων μέσω ενός περιβάλλοντος. Ο Διαχειριστής Εργαλείων Google (Google Tag Manager) εφαρμόζει μόνο ετικέτες. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρησιμοποιούνται cookies και δεν αποθηκεύονται προσωπικά δεδομένα. Ο Διαχειριστής Εργαλείων Google ενεργοποιεί άλλες ετικέτες, οι οποίες με τη σειρά τους συλλέγουν δεδομένα εάν κριθεί απαραίτητο. Ωστόσο, ο Διαχειριστής ετικετών Google δεν έχει πρόσβαση στα δεδομένα αυτά. Εάν έχει πραγματοποιηθεί απενεργοποίηση σε επίπεδο domain ή cookie, εξακολουθεί να ισχύει για όλες τις ετικέτες παρακολούθησης, εάν εφαρμοστούν με τον Διαχειριστή ετικετών Google.

Αποδέκτες:

Πληροφορίες τρίτου μέρους : Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Είναι δυνατή η διαβίβαση σε τρίτες χώρες. Ως κατάλληλης εγγυήσεις, έχουμε συμφωνήσει σε τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες σύμφωνα με το άρθρο 46 ΓΚΠΔ (GDPR). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα δημοσιεύονται εδώ: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Νομική βάση: Άρθρο 6 (1) στ ΓΚΠΔ (GDPR) (έννομο συμφέρον)

Νομική βάση:

Άρθρο 6 (1) στ ΓΚΠΔ (έννομο συμφέρον)

 

3. Περαιτέρω παρεχόμενες υπηρεσίες (online και offline)

Επί πλέον της αμιγώς ενημερωτικής χρήσης της ιστοσελίδας μας, προσφέρουμε και διάφορες άλλες υπηρεσίες, για τις οποίες επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Εάν χρησιμοποιούμε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών για μεμονωμένες λειτουργίες της προσφοράς μας ή θα θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για διαφημιστικούς σκοπούς, θα σας ενημερώσουμε λεπτομερώς για τις αντίστοιχες διαδικασίες που ακολουθούν.

Οι εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών έχουν επιλεγεί και προσληφθεί από εμάς προσεκτικά, δεσμεύονται από τις οδηγίες μας και ελέγχονται τακτικά.

Μπορούμε επίσης να αποκαλύψουμε  τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους όταν κάνουμε προσφορές,κληρώσεις, συμβάσεις ή προβαίνουμε σε παρόμοιες ενέργειες σε συνεργασία με συνεργάτες. Περαιτέρω  πληροφορίες μπορούν να ανακτηθούν κατά την παροχή των δεδομένων σας ή στο πλαίσιο των υπηρεσιών που περιγράφονται κατωτέρω. 

Σε αντίθεση με το 1.2. {Σύνδεσμος} σε μερικές περιπτώσεις μία εταιρεία του ομίλου BEIERSDORF είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας για τις υπηρεσίες που προσφέρονται κατωτέρω, οι οποίες έχουν ήδη γνωστοποιηθεί σε σας σαν τμήμα της επικοινωνίας. Εάν συνεπώς γίνεται αναφορά σε αυτά τα τμήματα της Πολιτικής Απορρήτου, π.χ μέσω Συνδέσμου, και ένας Υπεύθυνος Επεξεργασίας  έχει ήδη κατονομαστεί, π.χ. ως υποσημείωση/υπογραφή ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( e-mail) ή μίας κάρτας καμπάνιας, το πρόσωπο αυτό είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.  7 του ΓΚΠΔ

Εάν οι πάροχοι υπηρεσιών μας είναι εγκατεστημένοι σε χώρα εκτός της  Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης  (ΕΟΖ), ενδέχεται να πραγματοποιηθούν διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων. Θα σας ενημερώσουμε για τις συνέπειες τέτοιας περίστασης στην περιγραφή της υπηρεσίας κατωτέρω.

3.1 Επαφή/Επικοινωνία/Συνεργασία

Σκοπός/Πληροφόρηση

Όταν επικοινωνείτε ή συνεργάζεσθε  μαζί μας, π.χ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω φόρμας επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας, μέσω πλατφόρμας ανταλλαγής δεδομένων,  π.χ. σαν καταναλωτής, πρόσωπο για δοκιμή (test person) συνεργάτης ή πελάτης, τα δεδομένα που παρέχετε (η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και, εάν χρειαστεί, το όνομά σας και ο αριθμός τηλεφώνου σας και οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία δίνεται κατά την διάρκεια της επικοινωνίας) θα αποθηκευτούν και θα επεξεργαστούν από εμάς έτσι ώστε να απαντήσουμε στις ερωτήσεις, τα αιτήματά σας ή τον όποιο σκοπό της επικοινωνίας σας

Ενδέχεται να σας ρωτήσουμε όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω τηλεφώνου ως πελάτης εάν η τηλεφωνική μας επικοινωνία μπορεί να καταγραφεί για λόγους διασφάλισης ποιότητας και για λόγους εκπαίδευσης. Εάν συμφωνήσετε στην καταγραφή, θα επεξεργαστούμε όλες τις πληροφορίες που θα μοιραστείτε μαζί μας κατά τη διάρκεια της κλήσης (περιεχόμενο επικοινωνίας, πιθανότατα επίσης ευαίσθητα δεδομένα (υγείας), καθώς και τον αριθμό τηλεφώνου σας και λοιπά προσωπικά δεδομένα).

Όταν επεξεργαζόμαστε δεδομένα που έχουν προκύψει κατά την διάρκεια της επικοινωνίας, έχουμε έννομο συμφέρον  στην επεξεργασία των δεδομένων σύμφωνα με τις νόμιμες απαιτήσεις, για εσωτερική επιβεβαίωση ή σύμφωνα με την αντίστοιχη αίτηση επικοινωνίας.

Υπεύθυνος επεξεργασίας:

Εάν αγοράζετε προϊόντα από το διαδικτυακό κατάστημα Beiersdorf NV, De Passage 126-136, 1101 AX Άμστερνταμ, Ολλανδία, η Beiersdorf NV είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία δεδομένων που περιγράφεται στην παρούσα ενότητα. Αυτό ισχύει επίσης και σε τυχόν ερωτήσεις σας σχετικά με την παραγγελία σας που μπορεί να υποβάλλετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας του διαδικτυακού καταστήματος.

Για όλες τις άλλες περιπτώσεις επαφής/επικοινωνίας/συνεργασίας, υπεύθυνος είναι αυτός που αναφέρεται στην ενότητα 1.2 ανωτέρω.

Αποδέκτες και πηγές:

Προκειμένου να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία, είμαστε υποχρεωμένοι από τον Νόμο να προβούμε σε σύγκριση των δεδομένων με τους καταλόγους ατόμων που έχουν καταδικαστεί ή επικηρυχθεί. Ως εκ τούτου, επεξεργαζόμαστε επίσης τα δεδομένα σας προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις νόμιμες απαιτήσεις για τους σκοπούς  έρευνας στους εν λόγω καταλόγους. Περαιτέρω , επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας στον όμιλο Beiersdorf για την παρεμπόδιση  και την έρευνα ποινικών αδικημάτων και άλλων παρανόμων συμπεριφορών, την εκτίμηση και τον έλεγχο των κινδύνων, για εσωτερική επικοινωνία και για τους αντίστοιχους διοικητικούς σκοπούς.

Εάν είσθε επιχειρηματικός συνεργάτης, θα συγκρίνουμε τα δεδομένα σας σε σχέση με τους δημοσιευμένους καταλόγους των παραπλανητικών παρόχων (π.χ. προειδοποιητικές λίστες του Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Bundesanzeiger Verlag GmbH) προκειμένου να λάβουμε απόφαση σχετικά με δυνητικές πληρωμές. Επίσης, ελέγχουμε τακτικά την πιστωτική αξιοπιστία σας σε ορισμένες περιπτώσεις ( π.χ. όταν κλείνομε συμβόλαια). Το έννομο συμφέρον μας συνίσταται στην ελαχιστοποίηση του οικονομικού κινδύνου. Για τον σκοπό αυτό συνεργαζόμαστε με εταιρείες ελέγχου πιστοληπτικής ικανότητας  από τα οποία λαμβάνομε τα αναγκαία δεδομένα. Για τον σκοπό αυτό διαβιβάζομε το όνομά σας και τα στοιχεία επικοινωνίας σας στις εν λόγω εταιρείες.

Εάν είστε επιχειρηματικός πελάτης ή συνεργάτης, ενδέχεται να είναι απαραίτητο να μεταφέρετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε υποψήφιους αγοραστές ως μέρος μιας συναλλαγής εταιρείας. Κατά τη διάρκεια της δέουσας επιμέλειας, συνήθως υποβάλλονται σε επεξεργασία ανώνυμα δεδομένα. Ωστόσο, σε συγκεκριμένες μεμονωμένες περιπτώσεις ενδέχεται να είναι απαραίτητη η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Το έννομο συμφέρον μας έγκειται στην εκτέλεση της συναλλαγής της εταιρείας.

Διαβιβάζομε τα συλλεγέντα δεδομένα στα σχετικά εσωτερικά τμήματα για επεξεργασία και σε άλλες θυγατρικές εταιρείες εντός του Ομίλου Beiersdorf ή εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών, επεξεργαστές συμβολαίων ( π.χ.παρόχους υπηρεσιών  φιλοξενίας (hosting) και τηλεφωνικών κέντρων) σύμφωνα με τους επιδιωκόμενους σκοπούς ( π.χ. για την δημιουργία επαφών, για το σκοπό αλληλογραφίας σχετιζόμενης με την επιχείρηση και την φροντίδα του πελάτη). Οι πάροχοι πλατφόρμας/φιλοξενίας θα έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα από μία Τρίτη χώρα (χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης). Σαν κατάλληλη ασφαλιστική δικλείδα έχομε συμφωνήσει τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες σύμφωνα με το Άρθρο 46 του ΓΚΠΔ (GDPR) με αυτούς τους παρόχους Περισσότερες πληροφορίες επί του θέματος αυτού δημοσιεύονται εδώ: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu en.

Διαγραφή/Αντιρρήσεις

Διαγράφουμε τα δεδομένα που προέκυψαν σαν συνέπεια της παραπάνω διαδικασίας όταν δεν είναι πλέον αναγκαία η αποθήκευση, εκτός εάν υφίσταται εκ του νόμου υποχρέωση διατήρησής τους ή στις περιπτώσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη χρόνοι παραγραφής.

Στην περίπτωση των ερωτήσεων από καταναλωτές μέσω του εσωτερικού μας εργαλείου διαχείρισης πελατών, τα προσωπικά δεδομένα συνήθως θα διαγράφονται μετά από ένα έτος. Σαν εξαίρεση, τα δεδομένα θα φυλάσσονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εάν αυτό είναι αναγκαίο για την εγκαθίδρυση, άσκηση ή άμυνα νομίμων απαιτήσεων (legal claims).

Καταγραφές κλήσεων αποθηκεύονται για το πολύ έως 90 ημέρες.

Μπορείτε να εναντιωθείτε σε αυτές τις διαδικασίες υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 4 κατωτέρω ( Σύνδεσμος στο 4)

Νομικές  βάσεις:

Άρθρο 6 (1) α ΓΚΔΠ σε συνδυασμό με το Άρθρο 9 (2) α ΓΚΠΔ (συγκατάθεση: καταγραφή τηλεφωνικής κλήσης)

 Άρθρο 6 (1) β του ΓΚΠΔ ( GDPR) (‘όταν έχομε επεξεργασία  δεδομένων στα πλαίσια μίας σύμβασης ή μίας κατάστασης προσομοιάζουσας  με σύμβαση

Άρθρο 6 (1) γ ΓΚΠΔ (GDPR) (όταν έχομε επεξεργασία επεξεργασία δεδομένων για συμμόρφωση με μία νομική υποχρέωση  ).

Άρθρο 6 (1) στ του ΓΚΠΔ (GDPR) ‘όταν έχομε επεξεργασία  δεδομένων σύμφωνα με το ανωτέρω αναφερθέν έννομο συμφέρον).

 

3.3 Καμπάνιες (π.χ. Λαχεία  , δοκιμές προϊόντων)

Σκοπός/Πληροφόρηση:

Όταν συμμετέχετε σε κληρώσεις ή παρόμοιες καμπάνιες, χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε για τη διεξαγωγή της καμπάνιας. Περισσότερες πληροφορίες για τους σκοπούς μπορείτε να βρείτε στους αντίστοιχους όρους και προϋποθέσεις της εκάστοτε καμπάνιας.

Η παροχή των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης. Δεν είστε υποχρεωμένοι να παράσχετε τα προσωπικά σας δεδομένα. Εάν δεν παράσχετε τα δεδομένα σας, δεν θα μπορείτε να συμμετάσχετε στην καμπάνια.

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στους αντίστοιχους όρους και προϋποθέσεις της καμπάνιας.

Αποδέκτες

Διαβιβάζουμε τα δεδομένα που συλλέγουμε στα σχετικά εσωτερικά τμήματα επεξεργασίας και σε άλλες συνδεδεμένες εταιρείες του ομίλου Beiersdorf ή σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών, επεξεργαστές συμβολαίων (π.χ. πάροχοι υπηρεσιών hosting, αποστολής και επεξεργασίας) σύμφωνα με τους απαιτούμενους σκοπούς (για την εκτέλεση της καμπάνιας).

Οι πάροχοι υπηρεσιών hosting  θα έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα από μία Τρίτη χώρα ( χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης). Σαν μία κατάλληλη ασφαλιστική δικλείδα έχομε συμφωνήσει πρότυπες συμβατικές ρήτρες  σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΓΚΠΔ με αυτούς τους παρόχους).Περισσότερες πληροφορίες για το θέμα αυτό δημοσιεύονται εδώ: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

Διαγραφή

Τα δεδομένα σας θα διαγραφούν μετά την τελική επεξεργασία της καμπάνιας (βλ. όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής), εκτός αν αυτό αντιβαίνει στις εκ του νόμου  υποχρεώσεις διατήρησης ή παραγραφής.

Νομική βάση:

Άρθρο 6 (1) β του ΓΚΠΔ  (GDPR.) (κατάσταση προσομοιάζουσα με σύμβαση)

4.Δικαίωμα εναντίωσης ή ανάκληση της συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Αν δώσατε τη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 (1) α του ΓΚΠΔ ( GDPR) για την επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Μια τέτοια ανάκληση επηρεάζει το επιτρεπτό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων για το χρονικό διάστημα αφότου μας την δώσατε  .

Εφόσον βασίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στη στάθμιση συμφερόντων (άρθρο 6 (1) στ του ΓΚΠΔ  (GDPR), έχετε δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία. Αυτό συμβαίνει εάν η επεξεργασία δεν είναι απαραίτητη, ιδίως για την εκτέλεση μιας σύμβασης μαζί σας, η οποία περιγράφεται από εμάς στην περιγραφή των λειτουργιών/υπηρεσιών. Κατά την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος εναντίωσης, σας ζητάμε να εξηγήσετε τους λόγους για τους οποίους δεν θα πρέπει να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως έχουμε κάνει στο παρελθόν. Σε περίπτωση δικαιολογημένης εναντίωσής σας, θα εξετάσουμε την κατάσταση και είτε θα σταματήσουμε είτε θα προσαρμόσουμε την επεξεργασία δεδομένων είτε θα σας επισημάνουμε τους επιτακτικούς λόγους οι οποίοι είναι άξιοι προστασίας για την εν λόγω επεξεργασία και βάσει των οποίων θα συνεχίσουμε την επεξεργασία.

Φυσικά, μπορείτε να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς διαφήμισης και ανάλυσης δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να μας ενημερώσετε για την αντίρρησή σας στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας.

 

ΚΛΕΙΣΙΜΟ