ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Black Week»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Black Week!

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Black Week!

1. Η Εταιρεία «BEIERSDORF HELLAS», η οποία εδρεύει στην οδο Θεοτοκοπούλου 4, στο Μαρούσι όπως νόμιμα εκπροσωπείται (η «Διοργανώτρια ή/και Εταιρεία»), με την οργανωτική υποστήριξη της εταιρείας «4WISEMONKEYS ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ο.Ε.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Καποδιστρίου 2 (η «Διαφημιστική»), διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό (ο «Διαγωνισμός») μέσω των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης https://www.instagram.com/duogreece/
(περαιτέρω ο «Διαδικτυακός Τόπος» ή «Ιστότοπος»), ως προωθητική ενέργεια στα πλαίσια προώθησης και προβολής του brand “DUO” της Εταιρείας.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα και είναι άνω των 18 ετών, ενώ εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, της Διαφημιστικής και των συνδεδεμένων με αυτές εταιριών, καθώς και oι σύζυγοι και οι συγγενείς έως δευτέρου βαθμού. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά προϊόντων ή/και υπηρεσιών της Διοργανώτριας ή της Διαφημιστικής. Οι νικητές προκειμένου να παραλάβουν το Δώρο τους θα πρέπει να έχουν αποδεχθεί τους Όρους Χρήσης, οι οποίοι είναι αναρτημένοι στο https://www.sexipedia.gr/.

3. Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να επισκεφθούν το διαδικτυακό τόπο https://www.instagram.com/duogreece/. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να ακολουθήσουν τον λογαριασμό στα Social Media στο διαδικτυακό τόπο https://www.instagram.com/duogreece/ και να απαντήσουν σε comment. Σημειώνεται ότι επιτρέπεται η πολλαπλή συμμετοχή στο Διαγωνισμό.

4. Τo δώρo της Κλήρωσης είναι 5 συσκευασίες προϊόντων DUO. Ειδικότερα από τη κλήρωση θα αναδειχθούν δέκα (10) νικητές και δέκα (10) επιλαχόντες. Ο κάθε ένας εκ των νικητών θα παραλάβει μέσω του λογαριασμού του το δώρο.

5. Τα δώρα είναι προσωπικά, δεν ανταλλάσσονται με χρήματα, δεν αλλάζουν σύμφωνα με τις επιθυμίες των τυχερών και δε μεταβιβάζονται, μπορεί δε να μεταβληθεί ως προς τον τύπο και την ποσότητα, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας.

6. Ο Διαγωνισμός αρχίζει την Τρίτη 21.11.2022 και ώρα 03:00 μ.μ και λήγει την Κυριακή 27.11.2022 στις 23.59 μ.μ. (ώρα Ελλάδος). Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή να μειώσει τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού κατά τη διακριτικής του ευχέρεια, με σχετική ανακοίνωση στο https://www.sexipedia.gr/.

7. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά την Δευτέρα 28.11.2022 και ώρα 15.00 μμ μέσω εφαρμογής random selection tool. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν δέκα (10) νικητές και δέκα (10) επιλαχόντες. Οι νικητές έχουν δικαίωμα να αναδειχθούν νικητές μία μόνο φορά και να λάβουν ένα (1) δώρο.
Τα ονόματα των δέκα (10) νικητών θα ανακοινωθούν την Δευτέρα 28.11.2022 στο Διαδικτυακό Τόπο με ειδική αναφορά με σχόλιο στο post του Διαγωνισμού, ενώ θα ειδοποιηθούν για τις λεπτομέρειες παραλαβής του δώρου τους μέσω προσωπικού μηνύματος στον λογαριασμό τους στο instagram. Στα post ανακοίνωσης των νικητών, oι προσωρινά αναδειχθέντες νικητές θα κληθούν να στείλουν τα προσωπικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, και το τηλέφωνο επικοινωνίας) με μήνυμα στο inbox της σελίδας. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με οποιονδήποτε εκ των προσωρινά αναδειχθέντων νικητών του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την αποστολή σε αυτόν σχετικού γραπτού μηνύματος, ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή του δεν ήταν έγκυρη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 8 και 9 των παρόντων όρων, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου και η διαδικασία συνεχίζεται με τους επιλαχόντες.

8. Για να θεωρηθεί μια συμμετοχή ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, θα πρέπει ανάμεσα σε άλλα, να ισχύουν αθροιστικά και τα κατωτέρω: (α) να έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους, (β) να μην αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, αυτή καθ’ εαυτή η συμμετοχή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.

9. Σε περίπτωση που κάποιος από τους αναδειχθέντες νικητές αρνηθούν ή αδρανήσουν να παραλάβουν το Δώρο, σύμφωνα με τους παρόντες όρους για οποιονδήποτε λόγο, ή εάν η συμμετοχή του στην κλήρωση ακυρωθεί ή δεν είναι προσήκουσα, ή εάν οι ρυθμίσεις στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου δεν επιτρέπουν την επικοινωνία μέσω προσωπικού μηνύματος, ο /οι νικητής/νικητές χάνουν το δικαίωμα στο Δώρο και η διαδικασία συνεχίζεται με τους επιλαχόντες.

10. Διευκρινίζεται ρητά ότι μετά τη λήξη ή τη συντόμευση της λήξης ή μετά την ανάκληση του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τους παρόντες όρους, οποιεσδήποτε υποβληθείσες και εκκρεμείς συμμετοχές ενδιαφερομένων θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες και ανύπαρκτες, δεν επάγουν οποιοδήποτε αποτέλεσμα, δεν δίνουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό, δεν δεσμεύουν οποιονδήποτε, παύουν να ισχύουν και δεν παρέχουν κανένα απολύτως δικαίωμα στα Δώρα του Διαγωνισμού.

11. Στα πλαίσια της παρούσας ενέργειας η Διοργανώτρια θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα (public profiles της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης) των Συμμετεχόντων, όπως αυτά αναφέρονται ανωτέρω, τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού. Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα, θα αποθηκευτούν και θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας με αυτοματοποιημένες ή/και μη αυτοματοποιημένες μεθόδους, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του Διαγωνισμού. Με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, ο Συμμετέχων συναινεί ανεπιφύλακτα στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού. Τα προσωπικά αυτά δεδομένα των συμμετεχόντων θα διατηρηθούν για όσο χρόνο είναι εύλογα απαραίτητο για τις ανάγκες για τις οποίες συλλέγονται και πάντως θα καταστραφούν μετά τη λήξη και ολοκλήρωση του Διαγωνισμού, εκτός αν η τήρησή τους δικαιολογείται ή επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Η Διοργανώτρια θα λάβει όλα τα απαραίτητα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε η ανωτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό να λάβει χώρα με απόλυτη ασφάλεια. Κατ’ εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και της σχετικής ελληνικής εφαρμοστικής νομοθεσίας, κάθε Συμμετέχων έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, αντίρρησης αναφορικά με την επεξεργασία των Προσωπικών του Δεδομένων, την υποβολή παντός τύπου ερωτημάτων που τα αφορούν, καθώς και τη δήλωση ανάκλησης ή άρσης επί των δοθεισών συναινέσεων. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε συμμετέχων δεν επιθυμεί να συνεχιστεί η επικοινωνία του με το Διοργανωτή στο πλαίσιο του Διαγωνισμού ή/ και να μην χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία του για τους ανωτέρω σκοπούς ή/ και να διαγραφούν τα στοιχεία του από το Διοργανωτή, παρόλο που είχε προηγουμένως αποδεχθεί τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, έχει τη δυνατότητα να γνωστοποιήσει την αντίθεσή/εναντίωσή του σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας επικοινωνώντας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση DUO@Beiersdorf.com και αποσυρόμενος από το Διαγωνισμό.

12. Κάθε Συμμετέχων στο Διαγωνισμό παρέχει ρητά και ανεπιφύλακτα τη συγκατάθεση και εξουσιοδότησή του στην Διοργανώτρια και την Διαφημιστική για την προβολή και χρήση εν γένει του Διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω των μέσων μαζικής επικοινωνίας και του διαδικτύου, και αναγνωρίζει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική έχουν δικαίωμα, για διαφημιστικούς σκοπούς, να χρησιμοποιήσουν και δημοσιεύσουν τα στοιχεία των τυχερών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την αποδοχή των Δώρων του Διαγωνισμού.

13. Κάθε Συμμετέχων στο Διαγωνισμό οφείλει να ενεργεί νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών, και σε περίπτωση που παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή πρόγραμμα του Ιστότοπου ή προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, που περιέχει δόλο όσον αφορά στη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, αποβάλλεται άμεσα από αυτόν από την Διοργανώτρια, η οποία δικαιούται να προβεί σε κάθε νόμιμη και πρόσφορη ενέργεια. Όλες οι καταχωρήσεις και τα σχόλια των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό οφείλουν να μην είναι απρεπή και άσεμνα, οφείλουν να μην προσβάλλουν την προσωπικότητα ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων προσώπων και γενικά να είναι σύμφωνα με το νόμο και τα χρηστά ήθη. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση του άνω όρου η Διοργανώτρια δικαιούται να αποκλείσει άμεσα τον παραβάτη και να προβεί σε κάθε νόμιμη και πρόσφορη ενέργεια.

14. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα, ενώ η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση ή την υποβοήθηση της πρόσβασης στο διαδίκτυο ή την παροχή διευκολύνσεων σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στον Ιστότοπο επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους χρήσης του και τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server).

15. Κανένας Συμμετέχων δεν έχει, ούτε αποκτά κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής, ιδίως αναφορικά με τον Διαγωνισμό, η δε αποδοχή των παρόντων όρων του συνεπάγεται την παραίτηση του συμμετέχοντος από κάθε σχετική αξίωση έναντι αυτών.

16. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του Δώρου. Επιπλέον, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη, παντός είδους, προς οποιονδήποτε τυχερό ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί ή/και ζημία ή/και οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί, σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο, καθώς και για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δε ευθύνονται επίσης στην περίπτωση, που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στο Διαγωνισμό και ανάδειξης των νικητών. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή και της Διαφημιστικής θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις τους από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

17. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: 2106894901 ή να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση DUO@Beiersdorf.com.

18. Ο Διαγωνισμός δεν χορηγείται, δεν υποστηρίζεται και δεν διεξάγεται από το Meta, ούτε συνδέεται μαζί του με οποιονδήποτε τρόπο, ως εκ τούτου το Meta δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση συμμετέχοντα ή οποιουδήποτε τρίτου προκύψει από τον παρόντα Διαγωνισμό ή σε σχέση με αυτόν.

19. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού και της απονομής του Δώρου κατά τους παρόντες όρους, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής παύει να υφίσταται.

20. Η Διοργανώτρια δικαιούται να μεταβάλει τους όρους του Διαγωνισμού ή να ανακαλέσει αυτόν με ανακοίνωση της στον Ιστότοπο το αργότερο μία μέρα προ της λήξεως του, δηλαδή κατά τρόπον παραπλήσιο με αυτόν της ανακοινώσεως διενέργειάς του. Η Διοργανώτρια μπορεί επίσης να διακόψει ή να ακυρώσει το Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή για οποιονδήποτε σημαντικό άλλο λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε ματαίωσης του Διαγωνισμού οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά της Διοργανώτριας ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οιασδήποτε τροποποίησης των όρων του.

21. Οι όροι του Διαγωνισμού θα είναι επίσης αναρτημένοι καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού στο site του https://www.sexipedia.gr ” στην αρχική σελίδα του Διαδικτυακού Τόπου με την επισήμανση «ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ σε Black Week».

22. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με το Διαγωνισμό αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

23. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παραπάνω όρων.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ